ORTAOKUL

Ortaokulumuz


Özel Karaman Aydın Ortaokulunda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. “Tam Öğrenme Modeli” uygulanan okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin ele alınan en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli’’ eğitimle  öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan izleme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen eksik öğrenmeleri tamamlayıcı çalışmalar yapılır.

Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin öğretim programları kapsamında öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamak için ek çalışmalar yapılır. Haftalık program içinde yürütülen  ek çalışmalarda öğrencilerin akademik ihtiyaçları ve öğrenme farklılıkları değerlendirilerek  “küçük gruplar” oluşturulur, okul bünyesinde oluşturulan bir komisyon yıl içinde devam eden bu çalışmaları planlar ve öğrenci başarılarını bire bir takip eder. Bu çalışmalarda öğrencilerimize soruyu hızlı ve doğru okuma, zamanı doğru kullanma gibi sınav teknikleri öğretilir.  8.sınıf düzeyindeki her öğrencimizin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir danışman öğretmeni vardır, danışman öğretmen sadece öğrenci ile değil aynı zamanda veliler ile de işbirliği içinde çalışır.

Öğrenciler sadece nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler aynı zamanda, notsuz-alternatif ölçme araçları da kullanılır. Rubrikler (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) öğrencinin olumlu davranışlarını ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasına yardımcı olduğu gibi bireyin kendini daha iyi tanımasınada yardımcı olunur.

Özel Karaman Aydın Ortaokulunda dersliklerde etkileşimli tahtalar ve projeksiyon kullanılmaktadır. Etkileşimli tahtalar sayesinde öğretmenler; ders anlatırken interaktif cd, film, animasyonlar, bilimsel deneyler gösterebilmekte, anında internete bağlanabilmekte, aynı zamanda yazı yazma, şekil çizme gibi temel işlemleri de bu tahtalarda gerçekleştirebilmektedirler. Etkileşimli tahtalarda anlatılan derslerin verimliliğini arttırmak için öğretmenlerimiz yıl boyunca çeşitli eğitimler almakta ve yenilikleri yakından takip etmektedir; Zengin görsellikle daha ilgi çekici hâle gelen derslerde, etkileşimli tahtalar ile kalıcı öğrenmeye destek verilmektedir.

Okulumuzda yabancı dil dersleri öğretmenler tarafından haftada 9 – 15 saat arasında yürütülür.

 

Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Özel Karaman Aydın Ortaokulu İngilizce dersleri; konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır.

İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, etkileyici hazırlıklı konuşmalar yapmalarını, kendi başlarına bir hikaye kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler (essay) yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır.

 

Özel Karaman Aydın Ortaokulu öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılabilmesi ve bu alışkanlığın kalıcı hale getirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Okulumuzun tüm seviyelerinde her şube, okul kütüphanemizde haftada bir ders saati okuma yapar. Kütüphane saatinin dışında, 5-8.sınıf öğrencilerimizin kitaplar üzerinde çalışma yürüttüğü özel üniteler vardır, bu ünitelerde kitap tanıtımları, kitap üzerinden tartışmalar yapılır. Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin ortak konularını kapsayan kitaplar, bu branşlarla birlikte çalışmalar yapılarak konulur.

Okulumuzda yürütülen eğitsel etkinliklerle öğrencilerimizin kültürel, sosyal, sanatsal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlar sunulur. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, dil, bilişim teknolojileri, kültür, plastik sanatlar, sahne sanatları, müzik, spor gibi çeşitli alanlarda ortalama 70 ayrı etkinlikle öğrencilerimize kendilerini tanıma, farklı yönlerini keşfetme, yararlı hobiler edinme imkanı sağlanır.

Öğrencilerimizin gelecek planlamalarının en sağlıklı şekilde yapılabilmesi şüphesiz ailenin yakın ilgi ve desteği ile mümkündür, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanımak, öğrencinin tam ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için okul – veli işbirliğini geliştirmek, okul – öğrenci – veli anlayış birliğini sağlamak amacıyla düzenli veli toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, öğretim programı uygulamaları, öğrencinin başarısı ve öğrenme eksikleri konusunda bilgi alışverişi yapılır. Eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlamak amacıyla yılda dört defa “Sınıf Veli Kurulu” ve “Okul Veli Kurulu” toplantıları yapılır.