REHBERLİK

Rehberlik


Amacımız

Rehberlik Servisimiz, Öğrencilerimizin özünde var olan özellikleri harekete geçirmek suretiyle “eğitsel, mesleki, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri” çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

Bu kapsamda; “Bireyi tanımak, kendisinin farkında olmasını sağlamak, problemlerini çözmesi konusunda danışmanlık yapmak, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmek, gerçekçi kararlar almasını sağlamak, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlayarak, geliştirmesine yardımcı olmak, çevresi ile sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurması ve böylece kendini gerçekleştirmesine zemin hazırlamak.” Amaçlarını gerçekleştirir.

Projeler

AKRAN DANIŞMANLIĞI

Okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz için, yeni ortamlarına daha çabuk alışabilmeleri, üst sınıflarla kaynaşabilmeleri amacıyla üst sınıflardan ablalarıyla veya ağabeyleriyle eşleştirme çalışmaları planlanmaktadır. Böylece, öğrencilerimizin her türlü uyum problemlerini paylaşabilecekleri ve okulla ilgili her konuda bilgi alabilecekleri bir ablası veya ağabeyi olmaktadır.

Meslek Tanıtımları;

“İlgi ve Yeteneğine Uygun Meslek Seçiminde Aydın Koleji Her Zaman Yanınızda” Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi niteliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir.

Bu amaçla okulumuzda, genel mesleki rehberlik çalışmaları üç aşama etrafında toplanmıştır.

  1. a) Öğrencileri Tanıma 
    b) Mesleklerin İncelenmesi 
    c) Bireyin Kişisel Nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurma 

Sürecin Adımları; Mesleklere yönelik tanıtım çalışmalarının yapılacağının belirlenmesi amacıyla öğrencilere anket uygulanır. Meslek tanıtım seminerleri planlanarak alanında uzman konuklar tarafından süreç içerisinde öğrencilere doyurucu bilgiler verilir. Öğrencilere uygulanan anket ve envanterler değerlendirilerek öğrenci ve velilerimiz ile sonuçlar paylaşılır. Öğrenci ile yapılan bireysel görüşmeler neticesinde ilgi, istek, akademik başarı ve yeteneğine uygun olarak bölüm, meslek ve üniversite tercihi yapılır.

Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.
Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:
a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.
b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.
c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.
d) Bireyi tanıma faaliyetlerinde temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır. e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.
f) Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirilir.

Merkezi Sınav Çalışmaları

“AYDIN, Tecrübeli kadrosuyla Sınavlara Hazırlar”

Özel Aydın Eğitim Kurumları, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerini, Milli Eğitim’in temel hedefleri ile kurumsal vizyon ve misyonu doğrultusunda yetiştirmenin yanı sıra, onları Ortaöğretim ve Yükseköğretime Geçiş sınavlarında başarılı kılmayı ve istedikleri liselere/üniversitelere/bölümlere yerleştirebilmeyi amaçlar.

Bu amaçla, 5. sınıftan itibaren, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nde (ÖSYS),Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde(LGS); lise yerleştirme, üniversite ve bölüm tercihlerine kadar olan süreçte, öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır.

Tüm branş ve derslerde konuların LGS ile olan ilgileri anlatılır, çıkmış ve çıkabilecek sorular çözülür. Anlaşılmayan konular için ek ders ve etütler yapılır. Konuların anlaşılıp anlaşılmadığının ölçülmesi amacıyla konu tarama testleri ve diğer sınavlar uygulanır, sonuçları değerlendirilir.

Öğrencilerimizin, test tekniği kazanabilmeleri amacıyla, LGS deneme sınavları uygulanır. Deneme sınavı sonuçları, doğru, yanlış, net, puan ve konu analizleri içerecek biçimde öğrencilere duyurulur ve değerlendirilir. Rehberlik birimi tarafından test tekniği ile soru çözme konusunda ayrıntılı ve teknik bilgiler öğrencilerimize kazandırılır.

Motivasyon Çalışmaları

Anasınıfından başlayarak, 8. sınıfa kadar her öğrencimizin yaş özellikleri, ilgi ve istekleri, fiziksel gelişimleri, akademik, sosyal, kültürel gelişimleri dikkate alınarak misyon ve vizyonumuza uygun etkinlik ve çalışmalar yürütülerek öğrencilerimizin “Hayat enerjilerinin” sürekli yenilenmesine çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar, “Seminerler, paneller, konferanslar, söyleşiler, ödüllü yarışmalar, gezi ve incelemeler, uzman konukların okullarımıza davet edilmesi, üniversite gezileri, önemli günlerin kutlanması, değerler eğitimi çalışmaları, spor turnuvaları vb.” etkinlikler tüm öğretmen ve yöneticilerimizle birlikte yürütülmektedir.

Seminerler

A. Meslek Tanıtım Seminerleri:

Rehberlik Servisimiz ile Tanıtılan mesleği bizzat icra eden tecrübeli meslek elemanlarının okulumuza davet edilerek bölüm hakkında öğrencilerimize detaylı bilgi verilmesi sağlanır.

Geleceğimle Buluşuyorum Projesi: 8. Sınıfta Okuyan Öğrencilerimizin 1 günlük kurum ziyaretleri gerçekleştirerek, hedefledikleri meslekleri avantajları ve dezavantajlarıyla işyerlerinde değerlendirmeleri sağlanır.

B. Motivasyon Seminerleri:

Öğrencilerin motivasyonlarına katkı sağlamak maksadıyla Rehberlik Öğretmenlerimiz, Eğitim Danışmanımız ve dışarıdan konuklar davet edilerek organize edilir.

C. Öğrenci Seminerleri:

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda destek sağlamak amacıyla seminerler düzenlenir.
* (LGS); hazırlık ve motivasyon Seminerleri
* Sınav Sistemi Bilgilendirme Seminerleri
* Test Çözme Teknikleri Semineri
* Kendimi Tanıyorum Ergenlik Seminerleri
* Öfke Yönetimi Semineri
* Etkili çatışma çözme yöntemleri Semineri
* Arkadaş seçimi, Akran baskısıyla Baş etme Teknikleri Semineri
* İletişimde Beden Dilinin Etkili Kullanımı Semineri
* Öğrenme Stratejisi Seminerleri
* Mesleki Tanıtım Seminerleri
* Bilgilerin Uzun hafızaya Atılması Teknikleri Semineri
* Verimli Ders çalışma Teknikleri (Etkin Dinleme, Etkin Okuma) Semineri
* Öğrenmede İçsel ve Dışsal Motivasyon Tetikleyicileri
* Sınav Kaygısı ve Korunma Yolları Semineri
* Psikososyal Okul Projesi Çalışmaları

D. Veli Seminerleri:

Anne- Baba Akademisi kapsamında Rehberlik Servisi tarafından belirlenmiş öğrencilerin Kişisel-Mesleki-Sosyal-Eğitsel yönden gelişimini arttırıcı konuları içeren, Bireysel Gelişime Katkı sağlayan velilerimizi bilgilendirecek seminerler yapılır.

E. Öğretmen Seminerleri:

Öğretmenlerin öğrenci ile iletişimlerine ve öğretme-öğrenme faaliyetlerinin daha etkili gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla seminerler planlanır ve uygulanır.